Oktatás - Doktori képzés

ELTE TTK BIOLÓGUS DOKTORI ISKOLA
IDEGTUDOMÁNY ÉS HUMÁNBIOLÓGIA PROGRAM

A doktori program vezetője:

Dr. Détári László, az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár
ELTE Élettani és Neurobiológiai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Tel: 381-2181, Fax: 381-2182, e-mail: detarineu@ludens.elte.hu

A programtanács tagjai

 • Dr. Détári László, az. MTA doktora, dr. habil. tszv. egy tanár, programvezető
 • Dr. Bárdos György, a biol. tud. kandidátusa, dr. habil. egy docens, program koordinátor
 • Dr. Ádám György, az MTA r. tagja, emeritus professzor
 • Dr. Érdi Péter, az MTA doktora, egyetemi magántanár (MTA KFKI RMKI)
 • Dr. Gyenis Gyula, a biol. tud. kandidátusa, egyetemi tanár
 • Dr. Kukorelli Tibor, az orv.tud kandidátusa, ny. egyetemi docens
 • Dr. Liposits Zsolt, az orv. tud. doktora, egyetemi tanár (SE)
 • Dr. Madarász Emilia az MTA doktora, tud. osztályvezető (MTA KOKI), egy docens
 • Dr. Székely József Iván, az orv. tud. doktora, egyetemi tanár (GYKI, SE)
 • Dr. Világi Ildikó, PhD, dr. habil. egyetemi docens
 • Dr. Friedrich Péter, az MTA r. tagja, intézeti igazgató (MTA SZBK-EI)

A doktori program bemutatása

A Programot 1993-ban akkreditálták először „A Viselkedés Neurobiológiája” néven. Vezetője 1993-98 között Dr. Ádám György egyetemi tanár, az MTA r. tagja, azután Dr. Kukorelli Tibor tanszékvezető egyetemi docens, az orvostudomány kandidátusa voltak. Az új rendszerű akkreditációban a Biológiai Doktori Iskola programjaként „Idegtudomány és Humánbiológia” címen folytatta munkáját, vezetője Dr. Détári László tszv. egy. tanár. Az első akkreditáció során a Programhoz került az ELTE Embertani Tanszéke által gondozott Humán Biológia alprogram (Dr. Eiben Ottó egyetemi tanár vezetésével), valamint a Testnevelési Egyetem Humán Kineziológia alprogramja is (Dr. Tihanyi József egyetemi tanár vezetésével). Ezzel a változtatással egyrészt jelentősen szélesedett a szakmai merítés köre, másrészt viszont sok szempontból különböző diszciplinák kerültek egymás mellé. Ez utóbbi terület az új rendszerű képzésben már nem része a programnak, a humánbiológia pedig integrálódott a program szerkezetébe.

Az elmúlt években egy magas színvonalú, más intézmények által le nem fedett területeket is átfogó, egységes koncepciójú program jött létre. Ezt mutatja az a tény, hogy különböző diplomákkal rendelkező hallgatók jelentkeztek, s a sikeresen fokozatot szerzettek, illetve az eljárásban már résztvevők között a biológusok mellett vannak biológia-tanárok, pszichológusok, orvosok, fizikusok, matematikusok, humán-biológusok, vegyészek valamint sportszakemberek is.

Ugyancsak magas az oktatók minősítésének színvonala, a Programban három akadémikus, nyolc akadémiai doktor, nyolc tudományok kandidátusa és két PhD fokozatot elnyert oktató tartott/tart rendszeres kurzusokat.

Erőssége a Programnak az a széleskörű intézményrendszer, amellyel kapcsolatban áll, és ahol a hallgatók egy része tudományos munkáját végzi. Az együttműködés szakmai és oktatási vonatkozásban egyaránt fontos és sikeres volt, sokszínűvé tette a programot, és a végzős doktoranduszok elhelyezkedése szempontjából is hasznosnak bizonyult. Ugyanezt mutatja az is, hogy több magasan kvalifikált külső szakember tartott kurzusokat. Ugyanakkor sikerült biztosítani a megfelelő arányt a belső és külső előadók között is.

Szakmai szempontból kiemelt területek a programon belül:

 • az idegrendszer fejlődése,
 • az idegi hálózatok kialakulása és működése,
 • az in vitro és in vivo neurokémia,
 • a neurofarmakológia,
 • az elektrofiziológia,
 • a kifejlett idegrendszer működési sajátosságai,
 • a biológiai ritmusok mechanizmusai,
 • a viselkedés és magatartás szerveződése, továbbá
 • a biológiai antroplógia, és
 • a humán pszichofiziológia.

A Program – a tanszékek jellegénél és általános tematikájánál fogva – emellett fogad PhD hallgatókat

 • az élettan
 • az antropológia,
 • a kísérletes pszichológia
 • a kísérletes viselkedéstudományok különböző területeiről is.

A Programban címet szerző hallgatók egy része eleve valamilyen kutatóhelyről érkezik, azok pedig, akik egyetemi intézetekben dolgoztak, elsősorban (neuro)biológiai és orvosi kutatóintézetekben, illetve munkahelyeken, továbbá igen nagy számban gyógyszerkutatással kapcsolatos intézményekben helyezkednek el. Tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy az Idegtudomány és Humánbiológia Program a neurobiológiai (ezen belül is főleg neurofiziológiai) és neuro-pszicho-farmakológiai szakemberképzés egyik legjelentősebb bázisává vált.

A fokozat elnyeréséhez félévenként 30 kredit megszerzése kötelező (szervezett kurzusok, konferencia résztvétel, tudományos kutatás, stb.); kívánalom ezen kívül egy legalább középfokú angol nyelvvizsga, és egy legalább alapfokú vizsga egy másik nyelvből, valamint legalább két cikk (az egyik első-szerzős) egy referált/társ-ellenőrzött  folyóiratban (pszichológia és antropológia területét kivéve idegen nyelven). A jelöltnek egy fő és egy melléktárgyból szigorlatot kell tennie, és disszertációját nyilvános ülésen kell megvédenie.

Felvételi követelmények: MSc vagy MA diploma biológus, biológia-tanár, pszichológia vagy orvosi szakon (indokolt esetben ettől eltérő terület is elfogadható), kutatási tapasztalat, valamint elfogadott kutatási terv egy tudományos laboratóriumban. Elfogadott tudományos közlemény, referált folyóiratban megjelent konferencia absztrakt, a Kar Kiváló Hallgatója vagy Pro Scientia Aranyérem kitüntetés, TDK vagy OTDK díj, továbbá szakkollégiumi tagság előnyt jelent.